Sat. Jan 25th, 2020

advokati-bg.com

Just another WordPress site

ประวัติความเป็นมากีฬา บาสเกตบอล

1 min read
ประวัติกีฬา

บอลปิดฤดูกาล ไม่รู้จะแทงอะไรดี แทง บาสเกตบอล กับ FIFA55 ดีกว่า และวันนี้ เรามาทำความรู้จัก กับกีฬาบาสเก็ตบอลกันก่อนดีกว่า

ประวัติความเป็นมาของกีฬา บาสเกตบอล

ยุคแรกๆ ของบาสเกตบอล ความพิเศษอย่างหนึ่งของบาสเกตบอล ถูกคิดขึ้นโดยคนเพียงคนเดียว แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่นมาก กีฬาส่วนมากพัฒนาการมาจากกีฬาอีกจำพวก ตอนต้นเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2434 ดร. เจมส์ ไนสมิท คุณครูสอนพละศึกษา เป็นคนประเทศอเมริกาที่เกิดในแคนาดา
และก็เป็นผู้ดูแลสถานที่ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งของชมรม YMCA (ตอนนี้เป็น วิทยาลัยสปริงฟิลด์ ) ในเมือง สปริงฟิลด์ เมืองแมสชายยกเซนต์ ค้นหาเกมในร่มที่ช่วยทำให้คนมีกิจกรรมทำระหว่างหน้าหนาวในแถบนิวอิงแลนด์ ว่ากันว่า ภายหลังเขาพิจารณาหากิจบาปที่ไม่ร้ายแรงเหลือเกินแล้วก็เหมาะสมกับโรงยิม เขาเขียนกฎ รวมทั้งตอกตะปูติดกระเช้าใส่ลูกพีชกับฝาผนังโรงยิม

บาสเกตบอล
บาสเกตบอล

 บาสเกตบอล เกมแรกที่เล่นกันอย่างเป็นทางการ

เล่นในโรงยิม YMCA ในเดือนต่อมา เมื่อ 20 มกราคมพุทธศักราช 2435 (คริสตศักราช 1891) ในยุคนั้น ใช้ผู้เล่นทั้งหมด 9 คน สนามที่ใช้ก็มีขนาดราวๆ ครึ่งเดียวของสนามสมาคม บาสเกตบอลแห่งชาติในตอนนี้ มีชื่อเรียก บาสเกตบอล เป็นชื่อที่เสนอโดยนักเรียนคนหนึ่ง แล้วก็เป็นชื่อที่นิยมเรียกมาตั้งแต่ช่วงต้นๆ เกมบาสเกตบอลขยายไปยังวายเอ็มซีเอที่อื่นๆ ทั่วอเมริกา ไม่นานมากนะก็มีการเล่นกันอย่างแพร่หลาย

จนกลายเป็นที่น่าดึงดูดถึง YMCA

จะเป็นคนที่ปรับปรุงแล้วก็เผยแพร่เกมในตอนแรก ด้านในหนึ่งทศวรรษ ชมรมก็ไม่สนับสนุนกีฬานี้อีก เนื่องด้วยการเล่นที่ร้ายแรง และผู้ชมที่ไม่สุภาพ สโมสรกีฬาสมัครเล่นอื่นๆ มหาวิทยาลัย รวมทั้งกลุ่มอาชีพก็เข้ามาแทนที่ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 สหภาพการกีฬาสมัครเล่น (Amateur Athletic Union) แล้วก็ ชมรมการแข่งขันกีฬาระหว่างวิทยาลัย (Intercollegiate Athletic Association) (ซึ่งปัจจุบันนี้เป็น NCAA ) ได้แข่งขันกันเพื่อจะเป็นผู้กำหนดข้อตกลงของเกม

เดิมนั้นการเล่นบาสเกตบอลจะใช้ลูกบอล

บอลที่สร้างขึ้นสำหรับบาสเกตบอล โดยยิ่งไปกว่านั้นในตอนแรกมีสีน้ำตาล ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 ก็เลยเปลี่ยนแปลงมาใช้ลูกสีส้ม เพื่อให้คนเล่นแล้วก็ผู้ชม มองเห็นลูกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มีการใช้มาตลอดจนถึงตอนนี้ คนที่เริ่มใช้ลูกบาสเกตบอลสีส้ม เป็นนาย โทนี่ ฮิงเคิล ( Tony Hinkle) ผู้ฝึกสอนมหาวิทยาลัยบัตเตอร์ ( butter university )

เ มื่ อ รู้ จั ก กั บ ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข  อ ง บ า ส เ ก ต บ อ ล แ ล้ ว   ก็ จ ะ ทำ ใ ห้ เ ร า รู้ สึ ก ส นุ ก  เ ว ล า เ ร า แ ท ง บ า ส  กั บ FIFA55 เ พื่ อ ค ว า ม ส นุ ก   แ ล ะ ไ ด้ อ ร ร ถ ร ส   ใ น ก า ร แ ท ง เ พิ่ ม ม า ก ยิ่ ง  ขึ้ น

ก ลั บ ไ ป สู่ ห น้ า ห ลั ก  เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ   > > Advokati-bg.com